Untitled Document
 
Untitled Document
 

ThaiBME COUNCIL

คณะกรรมการสภาวิชาการ ชมรมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ 

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส สังวรศิลป์ 

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู 

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรนันท์ น้อยมณี

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น

กรรมการ

ดร.วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์  

กรรมการ

ดร.ศุภกานต์ พิมลธเรศ

กรรมการ

อาจารย์พิสุทธิ์ รพีศักดิ์

กรรมการ

อาจารย์สุภาภรณ์ เกียรติสิน

กรรมการ

ดร.วีรพล จิรจริต 

กรรมการ

ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ สุขโพธารมณ์

กรรมการ

อาจารย์วรชาติ เฉิดชมจันทร์

กรรมการ

ผศ. สมชาติ แตรตุลาการ

กรรมการ

ดร. ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์


 
       
   

Untitled Document

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยขอนแก่น

NSTDANECTECADTECNANOTECBME CUIEEJ